หน้าแรก เกี่ยวกับเรา งานป้องกันประเทศ การค้า ผลงาน ข่าวสาร ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การบริการโดยเน้นลูกค้าเป็นหลัก การบริการของบริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการออกแบบและส่งมอบผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการ และส่วนใหญ่ผลงานที่ลูกค้าได้รับนั้นเกินความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของโครงการนั้นๆ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความโปร่งใส่

บริษัทได้สร้างวิธีการ A2Z แบบครบวงจร จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการโครงการ การให้การบริการจัดการแบบครบวงจรและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง หลักฐานอ้างอิงมากมายเป็นข้อยืนยันได้ว่าการบริการของ บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าบริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ให้บริการให้คำปรึกษา บริษัทไม่ลังเลในการรับผิดชอบโครงการใหม่ๆ ที่ได้ทำงานให้กับลูกค้าและในภาคส่วนใหม่ ๆ การลงทุนจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและทุ่มเทให้กับการทำงานรวมถึงการใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการสร้างระเบียบวินัยและโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงตลอดมา เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

ความมุ่งมั่น

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการ คุณภาพภายใต้การควบคุม และการส่งมอบผลงานที่ตรงเวลาให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงให้ความพิถีพิถันกับการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ อันเนื่องมาจากความสามารถเฉพาะด้าน การจัดระบบขององค์กรอย่างลงตัวและความกระตือรือร้นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่ายเสมอมา

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และรับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ บริษัทมีแหล่งทรัพยากรบุคคลและการจัดระบบองค์กรที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพ จากการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับผู้จัดหาและผู้รับจ้าง

ลูกค้าต่างมั่นใจในการบริการที่เป็นเลิศ เนื่องจากบริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใช้การจัดระบบองค์กรแบบให้ความสำคัญของโครงการในทุกขั้นตอน นั่นคือ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดแนวคิด ของแต่ละโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน ผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ทีมเจ้าหน้าที่อาวุโสภายในบริษัทที่มีประสบการณ์ซึ่งแต่ละท่านนั้นเต็มไปด้วยความรู้และทักษะในหารผลักดันคนรุ่นใหม่ที่มีหัวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ สมาชิกในทีมของบริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกคนล้วนแต่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมเสมอที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ มุ่งมั่นพยายามเพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ ความมุ่งมั่นในการติดตามผลงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทในหมู่บริษัทและผู้รับจ้างเกี่ยวข้องในธุรกิจการป้องกันประเทศชั้นนำของไทย

ประสิทธิภาพ

บริษัทให้บริการมากมายเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการโครงการ การส่งมอบผลงาน การผสมผสานและการบริการสนับสนุนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การจัดหา การรับรองคุณภาพและลอจิสติกส์ จากการบริการที่ได้รับจากบริษัท ลูกค้าต่างยอมรับในการทุ่มเทความคิดและสติปัญญาให้กับทุกโครงการที่บริษัทรับผิดชอบ อีกทั้งลูกค้ายังไว้วางใจในทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมั่นใจ ด้วยผลงานที่ผ่านมามากมายและความพยายามของบริษัทในการส่งมอบผลงานที่สำเร็จลุล่วงมาอย่างต่อเนื่องของแต่ละโครงการ

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ โดยบริษัทใช้วิธีการและเทคนิคด้านการตลาดที่ดี ซึ่งบริษัทพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ และบริษัทได้ถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่อย่างละเอียดและอย่างชัดเจนทั้งก่อนและหลังหรือในระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ มีความโปร่งใสและความเอาใจใส่ต่อความต้องการและปัญหาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้บริษัทสามารถมัดใจลูกค้าไว้ได้

ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ของบริษัทตามมาตรฐานที่กำหนดและบริษัทมีกระบวนการในการจัดการที่แน่นอนและมีการพัฒนาวิธีการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทกระทำการโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ให้การบริการที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง ส่งมอบตรงเวลาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของบริษัท

องค์กร

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอวิธีการจัดการอย่างยั่งยืน บริษัทรับผิดชอบสำหรับผลกระทบของงานต่าง ๆ ของบริษัทที่มีต่อลูกค้า ลูกจ้าง ผู้จัดหา หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งแวดล้อมที่บริษัทดำเนินงานอยู่ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตรวจสอบคุณภาพ ในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมไปถึงสุขภาพบุคลากร บริษัทได้สร้างนโยบายของแนวปฏิบัติดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามและช่วยให้บริษัทสามารถเสนอการบริการที่มีคุณภาพสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ภายใต้การนำเสนอของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพที่มีประสบการณ์ที่รับผิดชอบการใช้และการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น โดยนโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพการทำงาน และการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านการตรวจสอบรับรอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภูมิใจในความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกับผู้จัดหาซึ่งสังเกตได้จากความพึงพอใจของลูกค้าและทีมงาน โดยบริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการทำธุรกิจกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จของโครงการต่างๆ โดยการสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับหุ้นส่วนธุรกิจ

นอกเหนือจากการดำเนินงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ตระหนักดีถึงการมีส่วนรับผิดชอบต่อคนรุ่นใหม่และการอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้ การอนุรักษ์พลังงานยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย นั่นคือการใช้วีการที่ตรงจุดและให้เกิดผลที่คุ้มค่าที่สุด

บริษัท พีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดยึดมั่นในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานทุกคนได้ยึดถือในหลักการนี้อย่างเคร่งครัด

บริษัทพีวายเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 33/5 วิสุนีย์แมนชั่น ชั้น 10
ซ.นายเลิศ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02-254-9555-7, 02-254-9653
โทรสาร : 02-254-9659, 02-650-3401

อีเมลล์ : piyapong@pyn.co.th
katathikarn@pyn.co.th 
            

 
  
view